Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren 2016ko maiatzaren 12ko 6/2016 Legeko 19. artikuluak xedatzen du Euskadiko hirugarren sektore soziala sustatzeko neurriei buruzko txostenak urteroko aldizkakotasunez prestatzeko betebeharra. Horrekin lotuta, honako hau aipatzen du: “txosten horren izaera publikoa izango da eta sektore publikoak zein sektore pribatuak bultzatutako sustapen-neurri guztiei buruzko informazio eguneratua eta sistematizatua jasoko du” (2. paragrafoa).

Legeak xedatutakoaren arabera, txostenaren helburua da erabilgarri dauden neurriak xehetasun osoz ezagutzea ahalbidetuko duen EHSSaren aldeko sustapen-ekintza publiko eta pribatuaren aldizkako panoramika eskaintzea txostena prestatu aurreko urtean sustatu ahal izateko.

Sustapen-neurriaren definizioa

Edozein ekintza zehatz (modu operatiboan definitituakoa) eta baliabideak jasotzen dituena (taldeak, aurrekontua…), EHSS osatzen duten erakunde eta sareak garatzera eta hobetzera zuzendutakoa eta erakunde eta sare horietatik kanpo dauden eragileek egindakoa edo bultzatutakoa, horiek diseinatzeko, garatzeko eta/edo ebaluatzeko garaian duten parte-hartzea albo batera utzi gabe.

Sustapen-neurriei buruzko ziklo diagnostikoa

EHSSaren sustapen-ekintzaren deskribapena, azterketa eta orientazioa lantzeko zikloa lau urtez behin egiten da eta hiru txosten mota ditu:

  1. Txosten orokorra: horren helburu nagusia da sustapen-ekintza guztiak egin aurreko urteari dagozkion deskribapena eta balorazioa eskaintzea eta hobetzeko proposamen eta orientazioak zehaztea.
  2. Txosten monografikoa: horren helburua da sustapen-ekintzarekin lotutako alderdi espezifikoak sakontzea eragile jakin batzuek bultzatutako edo txosten orokorrean identifikatutako erronkekin, hobetzeko proposamenekin eta azterketa kualitatiboekin lotutako sustapen-neurrien inguruko ezagutza areagotzeko.
  3. Hiru txosten deskriptibo: EHSSaren sustapeneko neurriak eta eragileen datuak eguneratzeko sistema garatzearen ondorioa dira. Izaera deskriptiboa bakarrik dute eta txostenek sustapeneko eragileen eta neurrien sistematizazioa jasotzen dute, gero datu-base batera iraultzeko.

Sorry,You have not added any story yet